DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt.

Dél-Alföld, Csongrád megye, 6721 Szeged, Zsótér utca 4/B

Elérhetőségek
Telefon: +36-62-551-340
Fax: +36-62-551-342
E-mail: dalerdzrt@dalerd.hu
Web: http://www.dalerd.hu

GPS: 46.257603, 20.15995

 

A DALERD Délalföldi Erdészeti ZRT a Dél-Alföld állami erdeit kezeli Békés És Csongrád megyében.

Információ

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörű Részvénytársaságot a Magyar Állam tulajdonosi jogainak gyakorlója alapította.

A társaság feladata, hogy a Csongrád és Békés megyében lévő állami tulajdonú erdőterületeket gondozza, védje és gazdálkodjon vele.                    

A cég tulajdonosa a magyar állam, a tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. gyakorolja.

Társaságunk – jogelődeink munkáját is tiszteletben tartva - több, mint hat évtizede gondozza Csongrád- és Békés megye állami erőterületeit.

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörű Részvénytársaság célja a reánk bízott állami erdők fenntartása, a fenntartható erdőgazdálkodás. Mondhatnánk úgy is, hogy az a tevékenység, amelynek produktuma a folyton fennmaradó, megújuló, értékeit megőrző erdő maga. Kiemelt tevékenységeink közé a közjóléti tevékenységek, az erdőművelés, a fahasználat, a kereskedelem és a vadgazdálkodás tartozik.

Gazdálkodásunkat szigorúan szabályozott szakmai, jogi, és közgazdasági feltételek mellett, állami erdőtervek és vadgazdálkodási tervek alapján, erdészeti-, vadászati-, és természetvédelmi szakhatóságok jóváhagyásával és felügyeletével végezzük.

Hagyományos tevékenységeink mellett számos közjóléti és közhasznú feladatot is ellátunk. Fenntartjuk és működtetjük az akkreditált programokkal rendelkező gyula-városerdei Erdészeti Erdei Iskolát, valamint Ásotthalmon, Derekegyházán és Gyula-Remetén a vadászházainkat. Folyamatosan karbantartjuk a pihenést, az ismeretterjesztést és a környezeti nevelést szolgáló parkerdeinket (Városerdei Parkerdő, Ásotthalmi Parkerdő). 

A szakhatóságokkal, önkormányzatokkal, partnerekkel korrekt, párbeszéden alapuló együttműködésre törekszünk. A környezetvédelmi előírásoknak megfelelve segítjük a társadalom környezettudatos nevelését és a környezetterhelés csökkentését. Az Országos Erdészeti Egyesület és az Alföldi Erdőkért Egyesület tagjaként aktív szerepet vállalunk a szervezetek működésében, rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

A DALERD Zrt. Békés- és Csongrád megye állami erdőit kezeli.

 

Az erdőgazdasági tájosztályozás szerint a Nagyalföld erdőgazdasági tájcsoportban, ezen belül az alábbi erdőgazdasági tájakon dolgozunk:

 

  1. Duna-Tisza közi homokhát
  2. Tisza-hullámtér alsó szakasza      és Maros hullámtér
  3. Körösök vidéke

 

A Nagyalföld feltöltött tengerfenék, mai felszínének kialakulásában a folyók vizén és a szélen kívül az ember tájalakító tevékenységének volt nagy szerepe.

A folyók a hordalékukat a hegyekből a síkságra érve lerakták és kialakultak a Maros és a Körösök által épített törmelékkúpok.

A szél szerepe abban mutatkozott meg, hogy a Duna által lerakott homokot elszállítva kialakult a változatos Duna-Tisza közi homokhátság, s a finom por lerakása során kialakultak a Békés megyére jellemző löszhátságok.

Az ember tevékenysége során szinte teljesen átalakította az alföld arculatát. A hatalmas területeket időszakosan elöntő folyókat gátak közé szorította. Így megszűntek az erdő életét kedvezően befolyásoló sekély vízelöntések, viszont a gátak közti hullámtéren magas árhullámok lettek jellemzők. Mezőgazdasági területek nyerése céljából lecsapolták a mocsarakat, vízállásokat. Ezzel jelentősen nőtt a termőterületek nagysága, de ennek következményeként jöttek létre a rendkívül rossz adottságú szikes termőhelyek is.

1./ Duna-Tisza közi homokhát
Felszíne a szél által szállított dunai hordalékból, homokból áll.A vízszabályozások előtt a területen változatos vízrajzi viszonyok uralkodtak. A Tiszától való nagy távolság miatt az árterület ugyan nem nyúlt idáig, viszont a magas talajvízszint miatt jelentős területek álltak belvízborítás alatt, nem ritkán az év teljes időszakában.A Tisza szabályozása, valamint a belvízelvezető csatornarendszer megépítése után a talajvízszint lényegesen csökkent és az erdősítések és fiatalosok számára elérhetetlen mélységbe került.Őshonosnak a fehér- és szürkenyár és a kocsányos tölgy tekinthető. Az Alföld-fásítás során a homokmegkötésre az akác, majd a feketefenyő és erdeifenyő telepítésére került sor.

2./ Tisza-hullámtér alsó szakasza és Maros-hullámtér
Ezen a területen a XVIII. század végén erdő nélküli hatalmas mocsarak és sekély vizű tavak terültek el.
A folyószabályozás, a vízrendezés nagy változást okozott, a hullámtereken kialakultak az ártéri erdők sávjai. A jelenleg itt álló állományok szinte kivétel nélkül mesterségesen telepített erdők.
Őshonosnak tekinthetők a fehér- és szürkenyarak, valamint feketenyár facsoportok, fehér és bokorfüzek, a magas fekvésű területeken a tölgy-kőris-szil ligeterdők.
Telepítéssel kerültek be az amerikai kőris, a feketedió és a nemesnyár-fajták.

3./ Körösök vidéke:
Az alapkőzet kizárólag üledék. A kevés homok és tőzeg mellett nagy területeket borít, lősz és a Körösök öntése. Mindegyik alapkőzeten más-más talajtípus képződik, mert a hidrológiai viszonyok mellett döntően az alapkőzettől függ ezen a tájon. Szétszórt erdők tarkítják, jellemzően mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. Erdőt csak a folyók vonalát követve találunk, vagy olyan foltokban, amelyek mezőgazdasági termelésre kevésbé alkalmasak. Tevékenységünket behatárolja, hogy területeink nagy része természetes állapotban nem alkalmas zárt erdők fenntartására. A határ termőhelyen álló erdőkben gyakoriak az erdő létét is fenyegető külső hatások: aszály, belvíz, árvíz, rovarkárosítás. Az ország legkevésbé erdősült területén minden erdőfolt egy-egy kis oázis az ember, és az erdei élővilág számára. Ezek léte a szakszerű emberi beavatkozás nélkül nem biztosított. Kiemelten fontos feladatunknak tekintjük új erdők telepítésével a térség erdősültségének növelését.

Programlehetőségek

Megtekintés Google Térképen
GPS: 46.257603, 20.15995

rendezvények